fbpx

Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej zwana „Polityką”) zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez administratora strony internetowej www.savings4u.pl Twoich danych osobowych, jak również z wykorzystywaniem plików cookies. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Savings4u.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ul. Wydmowa 4 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513308 Nip 1182099682 Regon 147287045, (dalej zwana „Administrator”).

Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową pisząc na adres: bok@s4u.pl

Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Pani/Pana praw i w związku z tym archiwizowania Pani/Pana żądań kierowanych do nas lub informowania o zagrożeniach dla Pani/Pana prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy – kiedy korzysta Pani/Pan z naszych usług lub usług partnera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złoży Pani/Pan reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. wysyłania Pani/Panu newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach Administratora oraz partnerów współpracujących –– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez następujący czas:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Pani/Pana praw i w związku z tym archiwizowania Pani/Pana żądań kierowanych do nas lub informowania o zagrożeniach dla prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. zawarcia i wykonania umowy – kiedy korzysta Pani/Pan z naszych usług lub usług partnera – do upływu terminów przedawnienia,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złoży Pani/Pan reklamację – do upływu terminów przedawnienia,

wysyłania Pani/Panu newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach Administratora oraz partnerów współpracujących – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

Podanie Pani/Pana danych jest:

 1. obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa
 2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy korzysta Pani/Pan z naszych usług lub usług partnera
 3. warunkiem wysyłania Pani/Panu informacji o nowościach i promocjach Administratora oraz partnerów współpracujących- odnośnie newslettera

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane zostaną również udostępnione dostawcy usług w celu zawarcia umowy w sytuacji, gdy zdecyduje się Pani/Pan na współpracę z konkretnym podmiotem.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Pani/Pana dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie decyzjiwykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego iRady, wsprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Może Pani/Pan uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Pani/Pana dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 7. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością poprosiliśmy Panią/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do nas wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będziemy już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Pliki cookies

 1. Administrator oświadcza, że platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, b) statystycznym, c) przystosowania Platformy do preferencji Użytkowników.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Administrator korzysta z Google Ads, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu przedstawienia reklam na platformie.
 9. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 10. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

Polityka obowiązuje od dnia 01-10-2018 roku. Informacje o jakiejkolwiek zmianie Polityki zostaną Pani/Panu udostępnione drogą mailową na adres podany podczas wypełniania formularza na stronie internetowej www.cenaenergii.pl Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.